โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

Company : โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
Place : โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี
Time : 19 กุมภาพันธ์ 2552
Concept : หมออ่วมรวมใจ ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว