โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค์

Company : โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค์
Place : โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
Time : 30 มกราคม 2552
Concept : มนต์รักลูกทุ่ง 2009