สํานักงานสาธารณะสุข จังหวัดอุบลราชธาน

Company : สํานักงานสาธารณะสุข จังหวัดอุบลราชธานี
Place : ศนจ. อุบลราชธานี
Time : 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2547
Concept : งานอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณะสุข