สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอํานาจเจริญ

Company : สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอํานาจเจริญ
Place : เทสโก้ โลตัส สาขา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, เทสโก้ โลตัส สาขา อ.เมือง จ.ชลบุรี
Time : 12 - 14, 19 - 21 สิงหาคม 2554
Concept : ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้าวหอมมะลิอํานาจเจริญ