สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา

Company : สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
Place : สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน
Time : 7 - 10 สิงหาคม 2552
Concept : มหกรรมนันทนาการ 2552