ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

Company : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี
Place : อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Time : 29 สิงหาคม 2552
Concept : วันข้าวจีเอพี (GTP) ข้าวปลอดภัย เพื่อคนไทย สู่ตลาดโลก