ศิริกรุ๊ป

Company : ศิริกรุ๊ป
Place : งานแห่เทียนพรรษา ถ.อุปราช - ถ.ชยางกูร
Time : 15 - 16 ก.ค. 2554
Concept : กิจกรรมพีอาร์โครงการจตุจักรอุบล