ม.อุบลราชธานี และ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

Company : ม.อุบลราชธานี และ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
Place : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Time : 6 ธันวาคม 2552
Concept : โครงการอาสาสมัครรักษ์ป่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจเทิดไท้องค์ราชา ครั้งที่ 4