บ้านเพลงวงศกร

Company : บ้านเพลงวงศกร
Place : ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
Time : 22 พฤศจิกายน 2551
Concept : คอนเสิร์ต (เปิด) บ้านเพลงวงศกร