บ้านเพลงวงศกร

Company : บ้านเพลงวงศกร
Place : ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
Time : 14 กุมภาพันธ์ 2552
Concept : คอนเสิร์ต เปิดความสุข