บลูเวฟ เอฟเอ็ม 88 มหาสารคาม

Company : บลูเวฟ เอฟเอ็ม 88 มหาสารคาม
Place : โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม
Time : 5 สิงหาคม 2548
Concept : คอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด พีชเมกเกอร์