บริษัท ไทยยนต์ อีควิปเม้นท์ จํากัด

Company : บริษัท ไทยยนต์ อีควิปเม้นท์ จํากัด
Place : หจก. สุโขทัย อีควิปเม้นท์ จังหวัด สุโขทัย
Time : 16 พฤศจิกายน 2556
Concept : SANY Thaiyont Meeting Day