บริษัท โรช ไทยแลนด์ จํากัด และ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด

Company : บริษัท โรช ไทยแลนด์ จํากัด และ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
Place : ห้องบอลรูม โรงแรมลายทองอุบลราชธานี
Time : 29 เมษายน 2554
Concept : Roche & Romance