บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์(ประเทศไทย) จํากัด

Company : บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์(ประเทศไทย) จํากัด
Place : โรงแรมดุสิตรีสอร์ต พัทยา
Time : 2 มีนาคม 2555
Concept : Roche Aloha Party / Scientific Day 2012