บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จํากัด

Company : บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จํากัด
Place : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Time : 10 - 11 พฤศจิกายน 2552
Concept : โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9