บริษัท เฮลท์คอร์ จํากัด

Company : บริษัท เฮลท์คอร์ จํากัด
Place : ม.ขอนแก่น, ม.เทคโนโลยีราชมงคล เทเวศน์, ม.ราชภัฎ สวนสุนันทา, ม.มหาสารคาม, มธ. รังสิต, ม. หาดใหญ่ จ.สงขลา, ม.อุบลฯ, ม. แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย, ม.เชียงใหม่
Time : กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
Concept : ผิวขาวกระจ่างใสระดับโปร กับ โปรวาเมท ร่วมกับ Play on tour