บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จํากัด

Company : บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จํากัด
Place : ZONE BAR & RESTAURANT จ.อุบลราชธานี
Time : 20 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2548
Concept : chivas life party