บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด

Company : บริษัท ซีแกรม (ประเทศไทย) จํากัด
Place : ZONE BAR & RESTAURANT อุบลราชธานี
Time : Concept : Concept: KARAOKE SINGING
CONTEST ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ