บริษัท เบนซ์ วีทีซี มอเตอร์ จํากัด

Company : บริษัท เบนซ์ วีทีซี มอเตอร์ จํากัด
Place : ศูนย์การค้ายิ่งเจริญปาร์ค จ.อุบลราชธานี
Time : 8 - 10 พฤศจิกายน 2549
Concept : The new c-class