บริษัท อีตั้น คาร์ จํากัด

Company : บริษัท อีตั้น คาร์ จํากัด
Place : โชว์รูม อีตั้น สํานักงานใหญ่ ถนนศรีนครินทร์
Time : 20 กุมภาพันธ์ 2555
Concept : 18 Anniversary Thank Press Party 2012