บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)

Company : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
Place : 10 อําเภอ จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองอํานาจเจริญ
Time : ระหว่าง ต.ค. 54 - ม.ค. 55
Concept : Roadshow กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช