บริษัท สยามนิสสัน อุบลราชธานี

Company : บริษัท สยามนิสสัน อุบลราชธานี
Place : ลานกิจกรรมหน้าห้าง Big C จ.อุบลราชธานี
Time : 11 - 13 สิงหาคม 2550 Concept : ECO POWER DAY