บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จํากัด

Company : บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จํากัด
Place : ปทุมธานี (สํานักงานใหญ่), เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา
Time : 2 พฤศจิกายน 2552 - 10 มกราคม 2553
Concept : พิธีเปิดศูนย์ประสานงานประชาชนและอาสาสมัครช่วยงานตํารวจ (ศปช.ตร.)