บริษัท วี เอส เค ออโต้โมบิล จํากัด 6 – 8 มิถุนายน

Company : บริษัท วี เอส เค ออโต้โมบิล จํากัด
Place : ลานกิจกรรมห้าง Big C จ.อุบลราชธานี
Time : 6 - 8 มิถุนายน 2551
Concept : V-GROUP MOTOR SPORT