บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จํากัด จํากัด

Company : บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จํากัด จํากัด Place : ถ.พิชิตรังสรรค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Time : 21 สิงหาคม 2552
Concept : พิธีเปิดศูนย์บริการ อาวียองซ์ อุบลราชธานี