บริษัท พี-มาร์ท ซูเปอร์สโตร์ จํากัด

Company : บริษัท พี-มาร์ท ซูเปอร์สโตร์ จํากัด
Place : สาขา อุบลราชธานี
Time : ระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม 2557 / Grand Opening: 3 ตุลาคม 2557
Concept : พี-มาร์ท สด สะอาด ถูกทุกวัน