บริษัท น้ําพุ พลาซ่า จํากัด

Company : บริษัท น้ําพุ พลาซ่า จํากัด
Place : ศูนย์การค้า น้ําพุ พลาซ่า จ. สมุทรสาคร
Time : เมษายน - กรกฎาคม 2557
Concept : กิจกรรมมอบความรักส่งความสุข ตลอดปี 2557