บริษัท ธนิยะ จํากัด

Company : บริษัท ธนิยะ จํากัด
Place : อาคาร ธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม
Time : 4 - 17 ธันวาคม 2554
Concept : Thaniya Golf Fair 2011