บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากัด

Company : บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากัด
Place : ต.ลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
Time : 26 ธันวาคม 2552
Concept : พิธีเปิดโรงงานผลิตเอทานอล