บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด

Company : บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จํากัด
Place : อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
Time : 19 ธันวาคม 2553
Concept : พิธีเปิด โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่สด และสําเร็จรูป