บริษัท คังไท่ เทรดดิ้ง จํากัด

Company : บริษัท คังไท่ เทรดดิ้ง จํากัด
Place : ห้อง Bangkok Hall โรงแรม K - Resort
Time : 8 มกราคม 2560
Concept : Napattiga Thank you Party 2016