บริษัท คอมเซเว่นอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

Company : บริษัท คอมเซเว่นอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
Place : Banana IT สาขาห้างเซ็นทรัล และสาขาห้างโคลีเซี่ยม จ. สุราษฎร์ธานี
Time : 30 ม.ค. - 6 ก.พ. 2556
Concept : Grand Opening Banana IT The Miracle Easy On Tour