บริษัท คอมเซเว่นอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

Company : บริษัท คอมเซเว่นอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
Place : Banana IT สาขาห้างเซ็นทรัล อุดรธานี
Time : 30 ก.ค. - 5 ส.ค. 2556
Concept : Grand Opening Banana IT The Miracle Easy On Tour