บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด

Company : บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด
Place : สํานักงานตัวแทน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
Time : วันที่ 19 ตุลาคม 2555
Concept : พิธีเปิดสํานักงานตัวแทน คุณ ธีร์ศิวัช บุญเพ็ง