ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

Company : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
Place : อ.เมือง , อ.ศรีราชา , เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Time : 7 - 25 พฤษภาคม 2553
Concept : บริการบัญชีเงินฝากประจํากรุงศรีเซฟเวอร์ พลัส และบัญชีเงินฝากพิเศษ 11 เดือน & 18 เดือน