คุณ พิมพ์พร และคุณภูมิภัทร

งานมงคลสมรส : คุณ พิมพ์พร และคุณภูมิภัทร
สถานที่ : โรงแรมเรดิสัน
Time : 10 มกราคม 2553