คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน

Company : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Place : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Time : 14 - 17 ตุลาคม 2551
Concept : งานเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 (ตุ้มโฮมเกมส์)