กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Company : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Place : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ
Time : 21 เมษายน 2554
Concept : ประชุมเชิงปฏิบัติการ''การพัฒนาเว็บท่าสำหรับคนพิการ''