กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Place : OTOP Center อบจ. อุบลฯ
Time : 4 - 7 ก.พ.53
Concept : งาน “MICT สร้างคน สร้างชาติ” อุบลราชธาน