กรมพัฒนาที่ดิน

Company : กรมพัฒนาที่ดิน
Place : ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ
Time : 23 - 25 กรกฎาคม 2552
Concept : เกษตรอินทรีย์ ฟื้นฟูปฐพีไทย